Allmänna villkor

Här förklaras Malsoms allmänna kundvillkor. När du som kund registrerar dig på webbplatsen accepterar du dessa villkor. Det är viktigt att du läser igenom dem och förstår dem innan du godkänner dem. Om du har synpunkter eller frågor om villkoren är du välkommen att kontakta oss.

Kundvillkoren reglerar användande av Malsoms tjänster, webbplats och produkter.

Malsom AB, org.nummer: 559087-9762 är ett helt svenskt bolag med postadress BOX 13120, 402 52 Göteborg, Västra Götalands län. Malsom ABs huvudsakliga verksamhet är penningöverföringar till andra länder via mobiler, dator, surfplatta till bankkonton, mobila plånböcker eller kontantutbetalningar.

Malsom AB är registrerad betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen med institutnummer 45608.

I villkoren används “Malsom” / “vi” / ”vår” för att beteckna Malsom AB.

“Du”, “kund” eller “användare” används för att beteckna kunden och med “villkoren” eller “villkor” betecknar allmänna villkor för användande tjänsten som villkoren beskriver in punkterna nedan.

Du ingår ett avtal med Malsom när du registrerar dig som kund, accepterar nedanstående villkor och lämnar kundkännedomsinformation och kan därefter använda tjänsten enligt villkoren.

Allmänt

Dessa villkor mellan Malsom och dig som kund om användandet av vår webbtjänst gäller tills vidare.

För avtalen och dess villkor mellan kunden och Malsom skall svensk rätt och svenska lagar tillämpas. Eventuella tvister mellan kund och Malsom skall avgöras i Göteborgs tingsrätt och dess överordnade domstolar.

Malsom står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda privatkunder och företag betaltjänster inom EES.

De villkor som gäller kan användare av Malsoms tjänster går att läsa och hämta på Malsoms webbplats. Malsom kan när som helst ändra villkoren genom att göra ändringar på denna sida och du som kund uppmanas att regelbundet ta del av de senaste villkoren. Genom att registrera dig som kund godkänner du köpvillkoren och att du som kund registreras i vårt kundregister i enlighet med GDPR.

Dessa villkor är skrivna på svenska som originalspråk och versioner av texten på andra språk är enbart till för användarens bekvämlighet. Om det uppstår tveksamhet om tolkning av villkoren är det den svenska versionen som gäller.

Tjänster och produkter

Malsom erbjuder sina kunder en penningöverföringstjänst från vår webbplats vilket gör det möjligt att överföra pengar från Sverige till våra mottagarländer där vi har och samarbetspartners. Överföringarna kan genomföras för uttag på mobil plånbok, kontant utbetalning eller till mottagarens bankkonto.

Malsom har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter gentemot kunden. Malsom kan även komma att använda underleverantörer för att genomföra tjänster och sina skyldigheter gentemot kunden.

Tjänstens tillhandahållande

Tjänsten är tillgänglig 24 timmar per dygn alla dagar på året under normala omständigheter. Det kan dock inträffa begränsade driftstörningar som Malsom inte kunnat planera eller förbereda sig på samt behov av service eller underhåll av tekniskt system eller mjukvara. Vid sådana tillfällen kan Malsom inte hållas ansvarig om penningöverföring inte kan genomföras eller konsekvenser av detta.

Tillägg till avtal eller förändringar i avtal

Malsom har rätt att när som helst göra förändringar i detta avtal.

Underhåll, uppdatering, service och underhåll av tjänsten.

Malsom har rätt att när som helst uppdatera hemsidan och dess tjänster utan att lämna föregående underättelse.

Kommunikation med Malsom

Skriftlig kommunikation med Malsom kan ske på följande språk: arabiska, engelska, svenska och somaliska. Du kan komma i kontakt med Malsom via vårt kundservice: per telefon: 010-211 40 50 eller genom att sända post till Malsom AB, BOX 13120, 402 52 Göteborg, Sverige. Du kan även använda e-post till support@malsom.se

Användarens ansvar vid användande av tjänsten

Du som använder tjänsten måste vara fyllda 18 år. Bara de som är folkbokförda i Sverige kan använda tjänsten. Kunden kan bara inneha ett kundkonto hos Malsom AB. Du som användare har ansvaret att följa gällande villkor, lagar och föreskrifter.

I enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism agerar kunden för egen räkning (verklig huvudman) och skickar endast pengar från konto registrerat i eget namn. Du som kund bekräftar att tjänsten inte kommer att användas för illegal verksamhet. Du bekräftar även att tjänsten inte heller kommer eller inneha, använda, ta emot eller brukas för illegal verksamhet som bedrägeri, penningtvätt eller terrorism. Du som kund bekräftar vidare att varken du eller den som tar emot pengarna är föremål för sanktioner av EU, USA eller FN. Du som kund ansvarar för att giltig och korrekt information getts till Malsom.

Som kund får du omedelbart besked om överföringen från Malsom på webbsidan och via epost, varpå det är ditt ansvar att kontrollera att granska denna information.

Du som kund har ansvaret för att det bara är du som kan använda tjänsten.

Om någon obehörigt använt tjänsten måste du utan fördröjning meddela Malsom så att vi kan utföra åtgärder som att stoppa överföringen och spärra ditt konto i Malsom.

Du som kund kan inte enligt dessa villkor överlåta skyldigheter eller rättigheter till någon annan.

Du som kund åtar dig att följa de instruktioner ovan och kan hållas ansvarig för skada som Malsom åsamkas om obehörig person använt tjänsten.

Malsom skall enligt gällande lag genomföra kundkännedomskontroller innan kunder använder sig av tjänsten. Malsom använder sig av BankID för att genomföra säkerställa kundens identitet. Du som kund ansvarar för att lämnade kunduppgifter är korrekta och fullständiga. Det innebär att du som kund skall underrätta Malsom och lämna korrekta uppgifter om lämnade uppgifter blivit inaktuella, ogiltig eller om de inte är korrekta. Malsom kan även uppdatera kunduppgifter från officiella register och om sådana uppgifter inte stämmer skall kunden meddela Malsom om detta.

Malsom kan komma att göra efterforskningar för att validera att information kund lämnat är korrekt.

Det är även ditt ansvar som kund att meddela Malsom om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Även nära medarbetare eller familjemedlemmar till sådan person ansvara för att meddela Malsom detta eftersom dessa kan anses genom position, kontakter och inflytande ha sådan position att denna position kan bli utnyttjas för mutbrott eller liknande. Det är även ditt ansvar att meddela om eventuella förändringar i dessa förhållanden.

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning är: Statschef, Riksdagsledamöter,

Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, Riksrevisorer, Riksbankens direktion, Ambassadörer, Höga officerare, Vd eller styrelseledamot i statligt ägda företag,

Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera), Ledamot i politiskt partis styrelse.

Mer om PEP och hur du skall anmäla till Malsom om du är PEP kan du läsa här.

Användarens rättigheter vid användandet av tjänsten

Användaren har rätt att när som helst avsluta kontot och användandet av tjänsten.

Malsom betalar på kundens begäran tillbaka beloppet minus avgifter som skulle överföras om kunden avbryter transaktionen och pengar inte hunnit levereras.

Malsom betalar tillbaka beloppet för transaktioner som vi valt att neka.

Om överföringen inte hunnit göras inom 10 arbetsdagar och orsaken ligger utom Malsoms kontroll kommer beloppet minus avgifter betalas tillbaka.

Malsom ansvar och vad Malsom inte kan hållas ansvarig för
Malsoms ansvar är att tillhandahålla betaltjänsten och genomföra betalningsorder som du ger. Om Malsom av någon anledning inte kan genomföra en överföring kommer vi att meddela dig om anledningen i sådana fall detta inte strider mot gällande lag.

Malsom kan inte hållas ansvarig för störningar i elförsörjning, tele- eller Internetförbindelse och fel på sådan utrustning som inte tillhör Malsom och inte är under Malsoms kontroll. Inte heller kan Malsom göras ansvarig för förseningar i kommunikation eller överföringar som sådana störningar kan leda till. Malsom ansvarar heller inte förluster eller förseningar som beror på kundens eller tredje parts utrustning, webbläsare, datorprogram, datorfel, virus, webbleverantör som Malsom inte har någon kontroll över. Malsom friskriver sig från ansvar för förluster och andra skador som kan uppstå om en överföring av någon orsak inte kan genomföras eller inte genomföras i tid.

Malsom kan vid behov belsuta att stänga webbtjänsten om det är lämpligt beroende av omständigheter som ligger utanför Malsoms kontroll eller orsakats av Malsom. I sådana fall tar Malsom ingen ansvar för kostnader eller förseningar som kunden drabbats av även om orsaken är Malsoms försumlighet.

Malsom kan komma att neka en bekräftad/godkänd betalningsorder om felaktig identitet identitet angetts eller om ofullständig, förfalskad, felaktig eller obehörig information om transaktionen lämnats. Malsom nekar transaktioner om de på grund av något skäl är osäkra eller om de bryter mot användarvillkoren. Malsom nekar till transaktioner som bryter mot lagar och föreskrifter eller om någon mellanhand skulle bryta mot lagar eller föreskrifter.

Malsom kan även neka till överföringar om en mellanhand rekommenderar Malsom att neka överföringen på grund av att domstol, myndighet eller branschorganisation beslutar eller rekommenderar detta. Malsom nekar även transaktioner som inte täcker avgifter och överfört belopp. Malsom kan komma att neka överföring eller begära in kompletterande information om kundens överföring eller sammanlagda överföring går över vissa beloppsgränser.

Malsom tar inte ansvar skador som uppkommer genom force majeure som krig, strejker, bojkott, blockad, lagbud, åtgärder från myndighet eller sådana omständigheter i Sverige eller annat land vilka Malsom inte har något inflytande över.

Om sådana hinder kan Malsom vänta med att genomföra penningöverföringar tills när orsaken som förhindrar denna upphör.

I Malsoms webbtjänst kan användaren före transaktionen se de avgifter och växelkurser som gäller vid aktuell tidpunkt. Malsom har rätt att kontinuerligt ändra växelkurserna på webbplatsen fram till den exakta kursen du som kund erhåller visas innan du som kund godkänner och signerar överföringen.

Eventuella avgifter, kostnader, skatter, kortavgifter, avgifter för SMS, data- eller telekommunikation, telefontjänster som Malsom inte debiterar vid överföringen tar vi inte ansvar för. Malsom tar heller inte ansvar för eventuell ändring av mottagarvaluta som mottagaren gör vilket kan ge avgifter och valutakurspåslag vid utbetalningen.

Hantering av personuppgifter

All Malsoms hantering av kunduppgifter, datahantering och överföringar följer Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) vilken gäller i hela EU. Personuppgifter från våra kunder behandlas enbart för att uppfylla avtalsförpliktelser och rättsliga skyldigheter. Sådana uppgifter som lagras är namn-och adressuppgifter, andra kontaktuppgifter, uppgifter om dina transfereringar, som belopp tidpunkt och antal. Dessa uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part utom för att genomföra tjänsten för kundens räkning eller för marknadsföring.

Immateriella rättigheter, copyright, upphovsrätt och varumärke

Alla immateriella rättigheter och all information som finns i tjänsten på Malsoms webbsida ägs av Malsom eller Malsoms samarbetspartners. Utöver vad de allmänna villkoren anger har du som användare inte rätt att använda material eller information från hemsidan. Copyright omfattar design, textinnehåll och bilder på webbplatsen. Tjänsten får inte användas för kommersiellt bruk och endast i enlighet med de allmänna villkoren. Ingen användare eller obehörig har rätt att göra om, kopiera, spegla, skapa tjänster utifrån webbplatsen eller innehåll på webbplatsen.

Klagomål

Om kund vill klaga på den tjänst Malsom tillhandahåller kan denne lämna skriftligt meddelande till: support@malsom.se eller sända brev till Malsom AB, Klagomål, BOX 13120, 402 52 Göteborg, Sverige. Malsom förbehåller sig 10 arbetsdagar att svar skriftligt på klagomål. Om ingen lösning nås kan kunden kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för en opartisk och kostnadsfri prövning om anmälan sker inom angiven tid och vid belopp som är större än den av ARN beslutade miniminivån.